Pobyt u Nas

Warunki mieszkalne
Dom Opieki Elite Prestige znajduje się w malowniczej miejscowości Licze, w powiecie kwidzyńskim,
w województwie pomorskim. Piękny pejzaż otoczenia pozytywnie wpływa na samopoczucie mieszkańców tego miejsca. Zabytkowy dwór z XVIIw otoczony jest dwuhektarowym, ogrodzonym parkiem.

Budynek składa się z dwóch kondygnacji, dodatkowo wyposażony jest w windę i jest w pełni przy­sto­so­wany dla osób nie­peł­no­spraw­nych. Speł­nia wszel­kie wymogi polskiego prawa i naj­wyż­sze stan­dardy euro­pej­skie.

Na par­te­rze znajduję się recep­cja, jadal­nia, pokój dzienny, pokój tera­pii zajęciowej, oran­że­ria, kaplica, toa­lety.

Na pię­trze znaj­duje się dyżurka nocna oraz usy­tu­owane są pokoje 1, 2 i 3 oso­bowe dla pensjonariuszy. Ponadto na pietrze znajdziemy pomiesz­cze­nie do gospodarcze pra­nia i susze­nia.

Pokoje wypo­sa­żone są:
- meble (łóżko, szafa, sto­lik nocny, stół, krze­sła)
- węzeł sani­tarny (wc, umy­walka, kabina prysz­ni­cowa)
- odbior­nik radiowy i tele­wi­zyjny
- dostęp do Inter­netu, tele­fon
- insta­la­cję przywoławczą
- Instalacje przeciwpożarową

Kła­dąc nacisk na inte­gra­cję miesz­kań­ców, przygotowaliśmy prze­stronny pokój dzien­nego pobytu o powierzchni 72 m2, w któ­rym można miło spę­dzać czas na pogawędkach, lek­tu­rze czy grach towa­rzy­skich. Pokój wyposażony jest w rzutnik.

W parku ota­cza­ją­cym budy­nek znaj­duje się duża wiata
z gril­lem, która świet­nie nadaję się do orga­ni­zo­wa­nia ple­ne­ro­wych imprez.

Dla odwie­dza­ją­cych naszych pensjonariuszy, któ­rzy zdecydują się na kil­ku­dniowy pobyt przy­go­to­wane zostały kom­for­towe pokoje gościnne. Dla zmotoryzowanych gości znaj­duje się bezpłatny par­king bez­po­śred­nio umiej­sco­wiony na terenie naszego ośrodka.
Wyżywienie
Zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem Mini­stra Poli­tyki Społecznej w spra­wie domów pomocy spo­łecz­nej z dnia 19 października 2005r. zapew­niamy naszym mieszkańcom:

moż­li­wość wyboru zestawu posił­ków lub otrzy­ma­nia posiłku dodat­ko­wego oraz posiłku die­te­tycz­nego zgodnie ze wska­za­niem leka­rza. Dostęp do podstawowych pro­duk­tów żywno­ścio­wych oraz napoi przez całą dobę;

dla każ­dego z posił­ków czas wyda­wa­nia wynosi dwie godziny, ostatni posi­łek jest poda­wany nie wcze­śniej niż o godzi­nie 18.00. Zapew­niamy zbi­lan­so­waną, urozmaiconą, domową kuch­nię stwo­rzoną w opar­ciu
o zale­ce­nia spe­cja­li­sty do spraw żywie­nia i ser­wo­waną
w przestronnej, jasnej jadalni.

Dla naszych miesz­kań­ców przy­go­to­wu­jemy codzien­nie trzy posiłki główne: śnia­da­nie, obiad oraz kola­cję oraz dwa mniej­sze posiłki w postaci dru­giego śnia­da­nia
i podwieczorku.
Osobom leżącym posiłki podawane są w ich pokojach.
Opieka i leczenie
Dom Opieki Elite Prestige zapewnia swoim mieszkańcom na miejscu codzienną opiekę lekarską, pie­lę­gniar­ską i reha­bi­li­ta­cyjną sprawowaną przez personel medyczny. Opiekę nad pacjentami sprawuje lekarz rodzinny.

Codziennie rano wykonywane są pomiary parametrów życia każdego podopiecznego Istnieje również możliwość sko­rwy­sta­nia z kon­sul­ta­cji innych specjalistów, w tym psy­chia­trycz­nej lub psychologicznej, po uprzednim zgłoszeniu przez pacjenta takiej potrzeby.
W nagłych przypadkach lekarz dyżurny jest pod telefonem a pacjent może zostać przewieziony do najbliższego szpitala w Kwidzy­nie lub Prabutach.

Zapewniamy dostęp do lekarzy, badań diagnostycznych i laboratoryjnych oraz zajęć rehabilitacyjnych.
Kul­tura i Rozrywka
W Domu Opieki Elite Prestige znaj­duje się kaplica,
w któ­rej w nie­dziele i święta spra­wo­wana jest Msza św. Miesz­kańcy mają moż­li­wość przy­stę­po­wa­nia do sakramentów. Opiekę dusz­pa­ster­ską spra­wuje kape­lan Domu słu­żąc także indy­wi­du­alną roz­mową.

Święta obcho­dzone są uro­czy­ście, z dosto­so­wa­niem do indy­wi­du­al­nych potrzeb.

Do dyspozycji naszych pensjonariuszy pozostaje pokój dziennego pobytu oraz bogato wyposażona biblioteka
z dostępem do aktualnej prasy.
Opierając się na sugestiach i pomysłach naszych mieszkańców, organizujemy liczne postanawia
i imprezy takie jak: wieczorki muzyczne, literacki, filmowe, gry towarzyskie, konkursy wiedzy itp.
Zda­jąc sobie sprawę, iż utrzy­ma­nie dobrej kon­dy­cji psychicznej i umy­sło­wej seniora jest nie mniej ważne jak jego zdro­wie fizyczne przy­go­to­wa­li­śmy bogate zaple­cze kulturalno-rekreacyjne.

Prowadzimy terapię zajęciowa (m.in. muzy­ko­te­ra­pia, ergo­te­ra­pia) polegającą na wyko­rzy­sty­wa­niu różnego rodzaju form rekreacji
i pracy w celach leczniczych, staramy się pomóc w pod­trzy­mynwa­niu i roz­wi­ja­niu indy­wi­du­al­nych zain­te­re­so­wań i pasji mieszkańców.

Korzystając z pięknego usytuowanie ośrodka zachęcamy naszych mieszkańców do częstych spacerów
i aktywności ruchowej na świeżym powietrzu.
Posiadamy na wyposażeniu kijki do Nordic Walkingu niezwykle ostatnio popularnej formy aktywności ruchowej w terenie, polegającej na marszu
z wykorzystaniem kijków zaadaptowanych z narciarstwa biegowego. Organizujemy dla naszych podopiecznych wszelkiego rodzaju cykliczne spotkania i występy
z udziałem gości. Występy te są o rożnej tematyce od podróży po muzykę. Mieszkańcy bardzo chętnie biorą udział w takich spotkaniach przez co mogą rozwijać swoje zainteresowania.