OfertaPobyt rehabilitacyjno-wypoczynkowy
Nasze tur­nu­sy rehabilitacyjno-wypoczynkowe prze­zna­czone są dla osób, które ze względu na swój stan zdro­wia, nie­peł­no­spraw­ność czy pode­szły wiek nie mają moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia ze zwy­kłych ofert wypo­czyn­ko­wych. Tur­nus trwa dwa tygo­dnie, pod­czas któ­rych uczest­nik, oprócz zakwa­te­ro­wa­nia i wyży­wie­nia, ma zapew­nioną opiekę medyczną oraz dostęp do gabi­netu reha­bi­li­ta­cji i masażu.

Ceny od 5000 zł
Pobyt cza­sowy
Oferta skie­ro­wana jest do seniorów wyma­ga­ją­cych opieki w trak­cie tym­cza­so­wej nie­obec­no­ści rodziny. Zapraszamy także osoby starsze, które są po lecze­niu szpi­tal­nym, ope­ra­cjach, pra­gną­cych szybko powró­cić do zdro­wia w kom­for­to­wych warun­kach i pod okiem specjalistów.

Cena: ustalana indywidualnie

Rozkład dnia w ELITE PRESTIGE

06:00 - 08:00     Pomoc w wybudzeniu, pomiary: ciśnienia tętniczego, cukru; przyjęcie leków; poranna toaleta
09:00 - 10:00      Śniadanie - energetyczne , smaczne, zbilansowane
10:00 - 11:00       Organizowanie zajęć pod nadzorem opiekunów: czytanie , gimnastyka , spacery
11:00 - 12:00       Drugie śniadanie
13:00 - 14:00      Obiad przygotowany w naszej kuchni
14:00 - 17:00       Zajęcia dodatkowe: rehabilitacja , czytanie , spacery w parku
15:30 - 16:30       Podwieczorek
17:30 - 18:00       Kolacja